93 488 11 00

Avís legal

eQUIPO LA través del present avís, serveis mèdics COMPLEMENTARIS, S.L. (A partir d'ara CLINICA RINOS) informen als usuaris del lloc web 'www.clinicarinos.com', en compliment de l'article 5 de la Llei 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades, sobre la seva política de protecció de dades personals.

Serveis mèdics COMPLEMENTARIS, S.L. figura inscrita al Registre Mercantil de Barcelona al FOLI 67, de l'TOM 37.457, FULL nombre B 299.797, INSCRIPCIÓ 1, amb N.I.F B-63.815.286.

Clínica Rinos, no es fa responsable del contingut d'altres llocs web vinculades o accessibles des d'aquest lloc web a través d'enllaços d'hipertext. La inclusió de vincles amb altres llocs web no implica l'aprovació dels seus continguts per part de Clínica Rinos, ni l'existència de cap tipus d'associació entre Clínica Rinos i els seus titulars.

La còpia, reproducció, transmissió, distribució o publicació dels continguts d'aquest lloc web estan prohibits sense el previ consentiment exprés de Clínica Rinos. Es permet la reproducció i emmagatzematge temporal dels continguts del lloc web en tant això sigui estrictament necessari per a l'ús i visualització del lloc web des d'un ordinador personal.

L'usuari pot accedir a la informació del lloc web sense necessitat de proporcionar cap dada de caràcter personal. No obstant, en el cas que l'usuari realitzés alguna consulta per correu electrònic, per a això haurà d'omplir un formulari, la informació de caràcter personal facilitada per vostè en aquest, serà incorporada i tractada en un fitxer el destinatari i responsable és Clínica Rinos , amb domicili a Barcelona, ​​Rambla Catalunya, 81, 3r-1a, 08008 Barcelona i té com a finalitat facilitar-li la informació per vostè sol·licitada, així com beneficiar-se dels avantatges associats a l'emplenament d'aquest.

S'informa que també podria obtenir informació, de forma anònima, referent a les pantalles visitades pels usuaris, el temps de permanència en el lloc web, així com a les descàrregues efectuades, només als efectes estadístics, que permetin elaborar millores en els serveis prestats i dur a terme tasques bàsiques d'administració. No obstant això, no es recull cap altre tipus de dada sobre la navegació, ni s'instal·len 'cookies' en l'equip dels usuaris.

L'interessat podrà exercitar els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant escrit dirigit a Clínica Rinos, Rambla Catalunya, 81, 3r-1a, 08008 Barcelona o bé per correu electrònic a la següent adreça: gerencia@clinicarinos.com, en qual acrediti la seva identitat. La sol·licitud haurà de contenir nom, cognoms de l'interessat, còpia del DNI i, en els casos que s'admeti, de la persona que el representi, així com document acreditatiu de la representació, petició en què es concreta la sol·licitud, domicili a efectes de notificacions , data i signatura del sol·licitant i documents acreditatius de la petició que formula. Si la sol·licitud no reuneix els requisits especificats es requerirà la seua esmena. Pel que fa al dret d'accés, únicament es denegarà quan la sol·licitud sigui formulada per persona diferent de l'afectat. No s'exigirà cap contraprestació per l'exercici dels drets.

Clínica Rinos, ha adoptat les mesures d'índole tècnica i organitzativa necessàries que garanteixin la seguretat de les dades i evitin la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, atès l'estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos a què estan exposats, tant si provenen de l'acció humana o del medi físic o natural. S'adopten mesures d'índole tècnic i organitzatives que persegueixen assolir els objectius bàsics en matèria de seguretat, com ara la confidencialitat, entesa com la limitació d'accés a la informació per persones no autoritzades; la integritat, entesa com el manteniment d'informació fiable i amb qualitat, i la disponibilitat, entesa com la garantia d'accés al sistema d'informació per sol·licitud d'un usuari autoritzat.

Clínica Rinos ha actualitzat tots els seus continguts I el 28 de Novembre de l'2017.

Els continguts de la nostra pàgina web són revisats pel nostre Equip Mèdic i encara així cal que les perosnas que ens contactin facin una visita de valoració per donar un diagnòstic precís de cada cas.

Comparteix aquesta pàgina: